Algemene Voorwaarden

DOMAINE DE MASSEMBRE vzw
Adres hoofdzetel: Massembre 84, 5543 Heer
Bedrijfsnummer: 0877879593
BTW-nummer: BE 0877879593
Rekeningnummer: BE17 0688 9770 5321
www.massembre.be
reception@massembre.com

RPR Luik, afdeling Dinant


1. Boekingen

Massembre neemt alleen boekingen in rekening van personen vanaf 18 jaar. De huurder dient 18 jaar of ouder te zijn en tijdens het verblijf aanwezig te zijn. Massembre behoudt zich het recht voor om te allen tijde – zonder opgave van redenen – een boeking te weigeren. Massembre zal de boeking na haar ontvangst digitaal aan u bevestigen en factureren. Mocht u geen e-mailadres hebben, ontvangt u per post een bevestiging, tevens factuur. De bevestiging/factuur, dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele of beweerde onjuistheden dienen altijd schriftelijk kenbaar gemaakt te worden uiterlijk 10 dagen na datum van de bevestiging/factuur en vóór aanvang van het verblijf. Bent u binnen 10 dagen na de boeking niet in het bezit van een bevestiging/factuur, dan dient u contact op te nemen met de receptie op reception@massembre.com of via het nummer 082 64 43 57.

2. Boeken op lange termijn

Wilt u een kamer of een gebouw boeken in een periode waarvoor de huursommen nog niet bekend zijn, dan plaatsen wij een optie voor u, geheel vrijblijvend. Uw optie wordt een definitieve boeking op het moment dat u de factuur van de boeking ontvangt.

3. Groepsboekingen

Boekingen voor onder andere verenigingen, scholen en stichtingen kunt u maken via de receptie op reception@massembre.com of via het nummer 082 64 43 57. Er kunnen speciale voorwaarden worden gesteld aan, onder andere, de begeleiding of de bezetting van de kamers. Doel van het verblijf en omvang van de groep kunnen in bepaalde gevallen leiden tot afwijzing van een groep. Opties moeten ten laatste twee maanden vóór het verblijf bevestigd worden. Slechts één of twee kamers kunnen op aanvraag onder optie blijven tot 15 dagen vóór het verblijf.

4. Prijs

De prijzen in de brochures van Massembre en op www.massembre.be kunnen eventueel verschillen van de effectief geldende prijs op het ogenblik van de boeking. Aangezien een aantal elementen in de prijs zijn opgenomen die op periodieke basis herzien worden, behoudt Massembre zich het recht voor de prijzen te wijzigen en/of een toeslag in rekening te brengen.

Gedurende de geldigheid van de publicaties, behoudt Massembre zich daarnaast het recht voor om de kortingsregelingen te wijzigen. Bij boeking wordt u in kennis gesteld van de op dat ogenblik geldende prijs. De op de bevestiging/factuur vermelde prijs is bindend. Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt, indien de bevestiging/factuur door Massembre is verzonden.

5. Huur van de kamers

Bij de huurprijs van iedere kamer is inbegrepen:

 • Energiekosten
 • Toegang tot het zoölogisch park, het avonturenparcours en de waterplazza
 • Btw volgens de richtlijnen van de btw-administratie van België
 • Eindschoonmaak
 • Voor gezinnen die tijdens de weekends of de schoolvakanties verblijven, worden de bedden opgemaakt vóór aankomst
 • Bedlinnen

Niet inbegrepen:

 • Handdoeken

Bij de (eind)schoonmaak zijn niet inbegrepen:

 • Afwas doen (voor het verhuur van de zelfstandige keuken in het gebouw Hermeton)
 • Bedden afhalen en eventueel gehuurd linnengoed en handdoeken verzamelen

6. Huisdieren

De aanwezigheid van uw huisdier is niet toegestaan, behalve in het geval van een assistentiehond voor mindervaliden mensen met een medisch bewijs of tijdens 'erkende hondenweekends' georganiseerd door Massembre.

7. Betalingen

 • Voor gezinnen die in het weekend of tijdens schoolvakanties verblijven

Het totale bedrag van de reservatie (100%) moet uiterlijk 15 dagen na ontvangst van de factuur worden betaald aan Massembre.

 • Voor vriendengroepen of socioculturele groepen

Een voorschot van 25% van het totale bedrag van de reservatie moet uiterlijk worden betaald aan Massembre op het moment van de reservatie. Het resterende bedrag (75%) moet uiterlijk 15 dagen na ontvangst van de factuur vóór het verblijf worden betaald.

 • Voor scholen

Een voorschot van 25% van het totale bedrag van de reservatie moet uiterlijk worden betaald aan Massembre op het moment van de reservatie. Het saldo (75%) moet uiterlijk 15 dagen na ontvangst van de balansfactuur vóór het verblijf worden betaald.

De facturering zal worden vastgesteld op basis van de "praktische informatie" die door de school wordt verzonden uiterlijk 3 weken voor het verblijf.

 • Voor seminaries

Een voorschot van 25% van het totale bedrag van de reservatie moet uiterlijk worden betaald aan Massembre op het moment van de reservatie. Het saldo (75%) wordt na het seminarie gefactureerd.

7.1 Te late betaling

In geval van te late betaling of onvolledige betaling van het gefactureerde bedrag stuurt het domein van Massembre u een aanmaning tot betaling. Als de betaling het domein van Massembre niet binnen 14 dagen na de datum van aanmaning heeft bereikt, heeft Massembre het recht om het contract eenzijdig te beëindigen. In geval van annulering, zie punt 9. "Annulering".

In geval van betaling via kredietkaart heeft Massembre de mogelijkheid om op elk moment de originele kredietkaart en het bijbehorende identiteitsbewijs te controleren.

8. Wijzigingskosten

Indien u, na de totstandkoming van de boeking, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, is Massembre niet verplicht daaraan te voldoen. Het is ter vrije keuze van Massembre of, en in hoeverre, die wijzigingen worden aanvaard. Er kunnen geen wijzigingen worden aangebracht na de eindfactuur.

9. Annuleringen

Bij annulering zijn de volgende bepalingen van toepassing:

a) Bij annulering meer dan 2 maanden voor aanvang van het verblijf worden er geen verblijfskosten in rekening gebracht. Als u al een deel of de hele factuur hebt betaald, wordt het betaalde bedrag teruggestort op uw bankrekening, exclusief het bedrag dat eventueel overeenkomt met de reservatiekosten.

b) In geval van annulering tussen de 8 en 4 weken voor het begin van het verblijf, bent u aansprakelijk voor 50% van de totale prijs van uw verblijf.

c) In geval van annulering binnen 4 weken voor aanvang van het verblijf, bent u aansprakelijk voor het volledige bedrag (100%) van de totale verblijfskosten.

d) In geval van vertrek voor het einde van het verblijf, is het totale bedrag van de reservatie verschuldigd.

e) Bij het boeken van een niet-terugbetaalbare kamer zijn bovenstaande voorwaarden niet van toepassing.

Krachtens de Europese wet heeft elke klant een wettelijk herroepingsrecht van 14 dagen vanaf de reservatiedatum.

9.1 Covid 19

Voor zover een verblijf door de overheid verboden is in het kader van de Covid-19 maatregelen (u komt bijvoorbeeld uit een rode zone, terugkeer naar een volledige lock-down, enz.), stellen wij voor uw verblijf zonder meerkost te verplaatsen of te annuleren naargelang uw voorkeur en onze beschikbaarheden.

Indien u uw verblijf annuleert terwijl dit toegestaan is door de overheid, zijn onze gebruikelijke algemene voorwaarden van toepassing.

10. Verzekeringen

Het is raadzaam bij boeking een annulering- en/of reisverzekering af te sluiten.

11. Aankomst en vertrek

Aankomstprocedure: Bij aankomst in het domein moet u aanmelden bij de receptie en ontvangt u de sleutel van uw kamer. U hebt toegang tot de kamer vanaf 16.00 uur. U kunt alle faciliteiten van het domein gebruiken zodra u toekomt. Op de dag van vertrek moet u vóór 10 uur de kamer verlaten voor de schoonmaakploeg (9 uur voor scholen). U kunt echter nog steeds genieten van alle faciliteiten van het domein gedurende de dag.

12. (Huishoudelijk) reglement

Alle gasten dienen zich te houden aan de voor het domein vastgestelde regels, waaronder het Huishoudelijk Reglement. Het Huishoudelijk Reglement kunt u bij aankomst opvragen bij de Receptie.

Overtreding van het Huishoudelijk Reglement kan verwijdering van het park tot gevolg hebben, zonder dat terugbetaling van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt. Massembre behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de (centrale) faciliteiten in het domein. Onder bijzondere omstandigheden behouden wij ons het recht voor het domein tijdelijk te sluiten ofwel volledig aan één partij te verhuren. In dat geval zullen wij u in de gelegenheid stellen kosteloos te annuleren. Voor het overige bestaat geen recht op enige vergoeding. Wij maken u er tevens op attent dat het mogelijk is dat tijdens uw verblijf onderhoudswerkzaamheden in het park worden uitgevoerd, zonder dat u recht heeft op enige vergoeding.

13. Overmacht

Overmacht aan de zijde van Massembre bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van Massembre, waaronder oorlogsgevaar, personeels-stakingen, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

14. Aansprakelijkheid

a) Massembre en het betreffende park aanvaarden geen aansprakelijkheid voor:

 • diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of als gevolg van een verblijf in ons domein;
 • het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen in het domein.

b) De huurder en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor Massembre en/of enige derde zal ontstaan als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen in het park bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enig voorwerp die zij bij zich hebben.

c) Bij incorrect gebruik of achterlaten van de kamer in slechte staat, kunnen aanvullende (schoonmaak- of reparatie)kosten worden aangerekend.

16. Klachten

Ondanks alle zorgen van Massembre kan het voorkomen dat u een gerechtvaardigde klacht hebt. U moet deze klacht ter plaatse en direct met de domeinleiding opnemen om hen in de gelegenheid te stellen deze onmiddellijk op te lossen. Mocht de klacht niet tot tevredenheid worden afgehandeld, dan heeft u tot uiterlijk 1 maand na vertrek van het domein de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen via reception@massembre.com of per post aan Domaine de Massembre, Afdeling Klachten, Massembre 84, 5543 Heer.

17. Dagbezoekers

Het is verboden het domein te bezoeken zonder een overnachting te hebben geboekt of mits een schriftelijk akkoord van het domein. Neem telefonisch of via e-mail contact op met de receptie om het domein te mogen bezoeken.

18. Foto’s en video’s

Indien hetzij een gast of degene die hem of haar vergezellen of zich door zijn of haar toedoen in het park bevinden, hetzij een dagbezoeker, toevallig op een foto en/of een video staat die (op)genomen werd voor afbeelding in een Massembre publicatie en/of voor weergave op een internetsite van Massembre, wordt diens instemming met het gebruik van de foto en/of video in de publicatie en/of de internetsite vermoed, zelfs indien hij/zij op de foto en/of video herkenbaar is. Aan de beelden in de brochure en op www.massembre.be. kunnen geen rechten worden ontleend.

19. Algemeen

Voor elke reservatie in het domein van Massembre in de provincie Namen, is uw verdragsluitende partij het domein van Massembre (Bedrijfsnr. 0877879593, Massembre 84, 5543 Heer). Op uw boeking is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen, rechtstreeks of onrechtstreeks gedaan bij Massembre. Op de inhoud van de (digitale) publicaties van Massembre zijn wijzigingen voorbehouden. De digitale versie van de Algemene Voorwaarden van Massembre (te vinden op www.massembre.be) is leidend. Indien de digitale versie van de Algemene Voorwaarden derhalve verschilt van de gedrukte versie, heeft de digitale versie voorrang. Kennelijke (digitale) (druk)fouten binden Massembre niet. Hiermee vervallen de voorgaande (digitale) publicaties.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x